Allmänna villkor

Villkor för registrering och deltagande

Villkor för anmälan till och deltagande i lopp arrangerade av World Triathlon Stockholm AB.

Allmän information och definitioner

Med benämningarna ”Vi”, ”vi”, ”våra” och ”oss” nedan menas World Triathlon Stockholm AB, org. nr 556897-6780, Tulegatan 30, 113 53 Stockholm, Sweden.

Genom att registrera dig till något av de lopp som vi arrangerar (”Loppen”) godkänner du våra vid var tid gällande villkor. En giltig anmälan till Loppen uppstår dock först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit anmälningsavgiften varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss.

För att anmäla dig till något av Loppen måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du registrerar eller anmäler någon annan person än dig själv till Loppen försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor att även denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning. Vi förutsätter att du har försäkringsskydd och rekommenderar att du tillser att du har adekvat försäkringsskydd med anledning av ditt deltagande i något av Loppen.

Ditt godkännande

Genom att du godkänner dessa villkor godkänner du att;

  • du deltar på egen risk i Loppen och att du därför härmed avsäger oss något ansvar för sådan risker samt skada som du eventuellt åsamkas (såväl direkt som indirekt) samt intygar att du är införstod med att deltagande i den här typen av Lopp innebär risker,
  • vi kan komma att ställa in Loppen för det fall vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa(eventuellt kan återbetalning av hela eller del av erlagd anmälningsavgift ske i enlighet med villkoren för den försäkring som varje deltagare tecknar i samband med registrering för Loppen),
  • erlagd avgift inte återbetalas om Loppen ställs in på grund av händelser som är utanför vår kontroll såsom brand, översvämning, strejk eller liknande omständigheter eller på grund av skydd för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa,
  • vi förbehåller oss rätten att förändra Loppens sträckning eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att Loppen skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt,
  • du inte överlåter din startplats i Loppen till någon annan och/eller inte låter någon annan springa Loppen i ditt ställe,
  • vi eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till Loppen för information eller erbjudanden som vi vid varje enskilt tillfälle har godkänt i förväg,
  • du fotograferas och filmas i samband med Loppen,
  • dina personuppgifter såsom namn, födelseår och ort publiceras på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial samt att fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer får publiceras/tillgängliggöras både som nyhets- och annonsmaterial.
  • dina personuppgifter, såsom för- och efternamn och e-postadress samt lagnamn och bolagsnamn, lämnas ut till våra samarbetspartners och sådana uppgifter kan publiceras på vår och/eller våra samarbetspartners webbplatser och i dagstidningar och magasin som nyhets- och/eller annonsmaterial samt att fotografier och inspelningar för TV-sändningar i vilka du framträder kan komma att publiceras/göras tillgängliga både som nyhets- och/eller annonsmaterial; varför du uttryckligen överlåter till oss, utan kostnad, rätten att med ljud- och bildupptagning, fotografera, avbilda, publicera, distribuera och i övrigt använda, i varje media och över hela världen, ditt namn och din röst, fotografier och andra avbildningar på dig i enlighet med ovannämnda sätt.
  • svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och tvist med anledning av dessa Villkor ska slutligen avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Vår behandling av personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Loppen. Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna göra Loppen till en fest för dig som deltagare. Detta innebär bland annat att vi noterar och publicerar din resultattid på internet och i tryckt media.

Om du har anmält dig till Vattenfall World Triathlon Stockholm behandlar vi även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter. Vidare kan du även komma att synas i TV-sändningar.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din registrering till Loppen. Genom att du godkänner dessa villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på ovan angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.